مرغوب ترین برنج طارم

مرغوب ترین برنج طارم محلی فریدونکنار

یکی از بهترین برنج های دنبا برنج های طارم است که در شمال کشور ایران کاشته می شود ویکی از بهترین برنج طارم هم برنج طارم محلی فریدونکنار است که در استان مازندران

بیشتر بخوانید