صادرکنندگان برنج اعلا

صادرکنندگان برنج طارم اعلا

برنج طارم اعلا ، مرغوب ترین برنج ایرانی است و اولین بار در شهر طارم استان زنجان کشت شد ، اما بندرت انواع مختلفی از آن در سایر شهرها بخصوص استان های شمالی ، هم ک

بیشتر بخوانید