تولید کننده برنج کشت دوم

تولید کننده عمده برنج کشت دوم

تولید کننده عمده برنج کشت دوم عرضه کننده این محصول به بازار سراسر کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. برنج کشت دوم برنجی است که پس از برداشت برنج کشت

بیشتر بخوانید